Klachtenregeling

Klachtenregeling

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Tóch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met uw tandarts bespreekt.

Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling en gang van zaken uit te leggen. Meest

Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om een andere tandarts een second opinion te vragen. De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen

Als u er met uw tandarts toch niet uitkomt dan kunt u kosteloos gebruik maken van de KNMT klachtenregeling. Het KNMT klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht, door u te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw tandarts. Het KNMT klachtenfunctionaris kan besluiten om uw klacht ter beoordeling voor te leggen aan de KNMT Klachtenonderzoekscommissie

Voordat uw klacht in behandeling genomen kan worden is het belangrijk dat u via onderstaande link het klachtenformulier invult. Bureau Klachtbehandeling neemt vervolgens contact met u op met meer informatie over waar en hoe u uw klacht kunt aanmelden. De medewerkers van Bureau Klachtbehandeling zullen eerst bemiddelen tussen u en uw tandarts en mocht dit niet tot resultaat leiden dan zullen zij u begeleiden naar de KNMT klachtenfunctionaris

Informatie

Klachtenformulier KNMT

Privacybeleid

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden aangegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken

Wij verstrekken uw gegevens aan derde partijen alleen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Voor het bewaren van de medische gegevens houden wij de wettelijke termijn van 15 jaar aan.

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

U hebt altijd recht op inzage van uw persoonsgegevens en patiëntendossier.

U hebt recht op rectificatie en vernietiging van uw patiëntendossier.

U hebt het recht uw patiëntendossier over te dragen aan uzelf of andere partijen.

Betalingsvoorwaarden